Anvisningar  
Om utgåvan
En historisk-kritisk utgåva
 

En historisk-kritisk utgåva

Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) är en historisk-kritisk utgåva. Texten etableras efter analys av manuskripten och tidiga upplagor. Utgåvan redogör för författarens ändringar och tillägg under arbetsprocessen och för de ändringar som han gjorde i senare upplagor. De utgivna verken förses med inledningar som både placerar in dem i Topelius författarskap och som belyser deras historiska och litterära bakgrund och deras betydelse i Topelius samtid och senare. Därtill förses de mest centrala verken med kommentarer som ger sakupplysningar och förklaringar till enskilda textställen.

ZTS är den andra samlade utgåvan efter Samlade skrifter af Zacharias Topelius som utkom i 34 delar 1899–1907, nystavad upplaga 1921–1922. Den nya utgåvan innehåller mycket tidigare otryckt material, som föreläsningar, brev och diarier. Den blir alltså mera omfattande än Samlade skrifter af Zacharias Topelius som utgavs av Topelius mångårige förläggare Bonnier och vars syfte inte var vetenskapligt utan snarare kommersiellt och följaktligen hade en betoning på Topelius skönlitterära verk.


Albert Edelfelts skiss till porträtt av Topelius från 1889. Senare tryckt på postkort.

Den digitala utgåvan

Den digitala utgåvan – eZTS – är fritt tillgänglig på internet. Topelius föreläsningar och delar av hans brevväxling och academica utges enbart digitalt. En del av dikterna, tidningsföljetongerna och publicistiken utges också enbart digitalt, i likhet med ett urval dramatiska verk och religiösa skrifter och psalmer. De fullständiga förteckningarna över skillnader (s.k. varianter) mellan dels manuskript och färdigt verk, dels olika upplagor av verket publiceras digitalt. De förteckningar över varianter som ingår i de tryckta utgåvorna upptar inte stavningsvarians och varians i interpunktionen.

Bokutgåvan

Ett generöst urval av utgåvan Zacharias Topelius Skrifter utges i tryckt form. Utgåvorna av de kända verken: diktsamlingarna, noveller, Fältskärns berättelser, Läsning för barn, Naturens bok och Boken om Vårt Land, Finland framställdt i teckningar, En resa i Finland, Planeternas skyddslingar och Hertiginnan af Finland utkommer också som böcker. De digitala delarna av utgåvan och motsvarande tryckta publiceras i mån av möjlighet samtidigt.

Textkodning   

Topelius tryckta verk skannas och handskrifterna skrivs av, och dessa elektroniska texter kontrolleras och kodas i XML. Utgåvan ZTS följer den internationella standarden för kodning av texter TEI, där TEI står för Text Encoding Initiative.  

Till fördelarna med en elektronisk utgåva hör sökbarheten och möjligheten att visa t.ex. kommentarer parallellt med texten. Det är tack vare kodningen som digitala utgåvor kan ha avancerade sökfunktioner och olika visningsalternativ. Olika typer av text kodas: rubriker, brödtext och fotnoter i prosaverk, och i dikter verser och strofer.  Överstrykningar, tillägg och andra ändringar i manuskripten kodas för visning i den elektroniska utgåvan. Också namn på personer och ortnamn kodas, för att vara sökbara.

Det är inte enbart text av Topelius som märks upp, också inledningar och kommentarer av utgivarna kodas och kan genom länkning visas i rätt sammanhang. Uppmärkningen kan också ange andra slag av information, t.ex. varians, som innebär skillnader mellan olika upplagor av samma verk.

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.