Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Bibliografi över Topelius akademiska dikter, tal och skrifter

Enligt Birgit Lunelund-Grönroos, Zachris Topelius' tryckta skrifter. Bibliografisk förteckning, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 342, Helsingfors 1954.

Inkluderande publicerade tillfällesdikter m.m. för olika studentkorporationer, Finska konstföreningen och Konstnärsgillet

1843

»Om Österbotten». Tal, hållet vid Österbottniska afdelningarnas årsfest den 9 november 1841, Joukkahainen 1/1843, s. 32–50

1844

Sång, tillegnad de med allernådigste tillstädjelse den 21 Junii 1844 vid Kejserliga AlexandersUniversitetet i Finland promoverade sextioen philosophiae magistrar , Helsingfors: Waseniuska boktryckeriet 1844. V + 12 s.
(Vid fjerran stranden af en enslig insjöbölja ...)

Ord till musiken vid Philosophiae Doctors- och Magister-Promotionen i Helsingfors den 21 Junii 1844 , Helsingfors: Waseniuska boktryckeriet 1844. 2 s. [anon.]
(Så långt som tankens vingar nå ...)

1845

Theses, quas auctoritate Keverendissimi Domini S.S. Theologiae Doctoris Archi-Episcopi Finlandiae &c&c. et summe Venerandi Consistorii Ecclesiastici Aboensis, pro munere Lectoris in Scientiis Historicis ad Gymnasium Wasense obtinendo Publicae Censurae offert Zachris Topelius ... Respondente Friderico Daniele Wileno, Aboae, typis C.L. Hjelt 1845. 5 s.

»Äger finska folket en historie?». Uppläst vid Österbottniska afdelningarnas årsfest den 9 november 1843, Joukahainen 2/1845, s. 189–217

»Fotspåren i klippan», Joukahainen 2/1845, s. 163–164
(Jag stod vid hällen på branta stranden ...)

»Sällheten», Joukahainen 2/1845, s. 165–166
(Stark styr stormen bort öfver blåa bergen ...)

1847

De modo matrimonia jungendi apud Fennos quondam vigente. Diss. acad. Praeside Gabriel Kein ... pro summis in Philosophiae Honoribus p.p. Auctor Zachris Topelius ..., Helsingforsiae, ex offic. typogr. Frenckelliana 1847. 52 s.

1848

»Studentsånger». 1. Till Lektor Runeberg (den 28 Mars 1842), 2. Till Mag. Doc. Rektor Cygnæus (afsjungen den 22 Maj 1843), 3. Till Professor Runeberg (afsjungen den 25 Maj 1846), 4. Till Professor J.J. Tengström (afsjungen på hans 60:de födelsedag den 22 oct. 1847), Joukahainen 3/1848, s. 90–94

Ord, afsjungna af Studenterne vid Professoren J.J. Nervanders graf den 20 mars 1848, Helsingfors: A.W. Gröndahls boktryckeri 1848. 4 s. [anon., 1 s. text]
(Wike de dunkla sorger ur vårt minne ...)

1850

»Om qvinnan hos de Skandinaviska och Finska folken i forntiden. Föredrag hållet i Universitetets Solennitetssal den 3 maj 1850», Litterära soiréer i Helsingfors våren 1850, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1850, s. 309–332

1852

Vid M.A. Castréns graf den 12 maj 1852, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1852. 1 s.
(Slumra välsignad i fädernejorden ...)

1853

Har vetenskapen ett fädernesland? Sång, tillegnad de med allernådigste tillstädjelse den 30 maj 1853 vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland promoverade sextioen philosophiae magistrar, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1853. 18 s.
(Du stolta ande, som med snillets makt ...)

1856

Den 15 Maj 1856. (Bordsvisa), Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1856. 2 s.
(Hvar bor den sanna visheten ...)

1857

Till professor Fredrik Cygnæus den 1 April 1857, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1857. 2 s. [anon.]
(I vårens första ungdomsbrand ...)

1858

Prolog vid Akademiska sångföreningens musikaliska soiré den 7 december 1858 till förmån för veteranerne, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1858. 7s. [anon.]
(Barn af den tid, som fjerran från orkanen ...)

1859

Till Musik-Direktorn och riddaren Fredric Pacius den 19 Mars 1859, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1859. 4 s. [anon.]
(Liten fågel han sjöng i den blånande höjd ...)

1860

Striden om ljuset. Kalevala 47–49. Sång, tillegnad de med allernådigste tillstädjelse den 31 maj 1860 vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland promoverade åttiosex magistrar, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1860. 20 s.
(Väktare, hvad lider tiden ...)

»Finlands öde», Joukahainen 4/1860, s. 147–150
( Sigfrid Aroni var en man ...)

1861

 Till Fredrik Pacius (18 19/3 59) [noter & text], Helsingfors: F. Liewendal 1861. 2 s. (Liten fogel han sjöng i den blånande höjd ...)

Werner Holmbergs minne den 24 september 1861, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri, Finska Konstföreningens förlag. 42 s. [anon.]

1863

Till Statsrådet och riddaren, f. d. ledamot i Kejserliga Senaten för Finland, Professor Emeritus ... Herr Fredric Wilhelm Pipping den 14 December 1863, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1863. [anon.]
(O, Auras minne! Morgontimma ...)

1864

Majblommor 1864. Helsning till Finlands unga tärnor vid kransbindningen den 30 maj, Helsingfors: P. Widerholms tryckeri 1864. 2 s.
(Vi längtade till våren ...)

Prolog vid Shakespeare-festen i Helsingfors den 23 april 1864, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri, 1864. 4 s. [anon.]
(Hvem är den kung i Diktens land ...)

1865

För M. v. Wright (Konstnärsgillet), Helsingfors: Th. Sederholms tryckeri. 1 s.
(Hör, nu sjunger vårens vind i skogen ...)

Vid Konstnärsgillets årsfest. Helsingfors 4–5 Febr. 1865, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1865. 3 s. [anon.]
(Hvem lekte ej en gång, som barn, på stranden ...)

Minnesord, uttalade af Z. Topelius. Vid Kejserliga Alexanders Universitetets sorgefest den 24 Maj 1865 med anledning af dess Höge Kanslers Hans Kejserliga Höghet Thronföljaren Cesarevitsch och Storfursten Nikolai Alexandrovitsch's dödliga frånfälle, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1865, s. 9–19
(Så genomandad af ett evigt lif ...)

1866

Fest-Kantat. Vid Kejserliga Alexanders Universitetets fest den 10 december 1866, med anledning af dess höge Kanslers, H.K.H. Storfursten, Thronföljaren Cesarewitsch Alexander Alexandrowitsch' och H.K.H. Storfurstinnan Cesarewna Maria Feodorownas förmälning, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son 1866. 6 s. [anon.]
(Dagas, dagas, dunkla skugga! ...)

Fredrika Bremers minne vid Konstnärsgillets årsfest i Helsingfors den 5 februari 1866, Helsingfors: Th. Sederholms tryckeri 1866. 4 s. [anon.]
(Plats för idéerna! Plats för de höga ...)

1867

Fest-kantat [text af Z. Topelius. Musiken komponerad och dir. av F. Pacius]. Vid Kejserl. Alexanders-Universitetets i Finland fest den 10 December 1866, Helsingfors: Finska Litteratursällskapets tryckeri 1867. 4 s.
(Dagas, dagas, dunkla skugga! ...)

1868

Åbo marsch tillegnad Vestfinska afdelningen samt Åbo gymnasister den 23 Oktober 1868, Åbo: G.W. Wilen 1868. 2 s.
(Framåt på ljusets höga bana ...)

1869

Till Professorn och Riddaren Fredrik Pacius den 19 Mars 1869, Helsingfors: Th. Sederholms tryckeri 1869. 4 s. [anon.]
(Nu lyser Guds sol på Finlands strand ...)

Konstnärsgillets prolog. Den 5 februari 1869, Helsingfors 1869. 7 s.
(Midvinterdag bär våren i sitt sköte ...)

»Finlands höjning», Joukahainen 6/1869, s. 42–46
(Der slår en jätte med väldig glaf ...)

»Vestfinsk marsch», Lännetär 4/1869, s. 1–2
(Framåt på ljusets höga bana ...)

1870

Ord till festsången den 19 Nov. 1870. Minnesfest anordnad af Konstnärsgillet i Helsingfors med biträde af konstvänner på hundrade årsdagen af Bertel Thorwaldsens födelse den 19 November 1870, Helsingfors: Th. Sederholms tryckeri 1870. 2 s. [anon.]
(Hvems är den milda röst ...)

Ord till musiken vid Studenthusets invigning i Helsingfors den 26 November 1870, Helsingfors: Th. Sederholms tryckeri 1870 [anon.]
(Vi byggt ett fäste ...)

1873

Prolog vid Lotterisoiréen tillförmån för Finske artisternes och literatörernes pensionsförening den 25 Mars 1873, Helsingfors: Hufvudstadsbladets tryckeri. 13 s. [anon.]

»Calonius», Joukahainen 7/1873, s. 40–41
(Der stod en man med välfriserad lock ...)

»Porthan», Joukahainen 7/1873, s. 42–44
(De Socrate – det är ett klassiskt ämne ...)

»Kraft och ära», Joukahainen 7/1873, s. 45–46
(Nog! Nämn ej mer om menskors pris ...)

»För hvem och för hvad?», Concordia. Konstnärsgillet den 25 Mars 1873. 1 s.

1874

Johan Jacob Nordström †. Helsingfors den 21 maj 1874, Helsingfors: Hufvudstadsbladets tryckeri. 1 s. [anon.]
(Lag skall hägna den ringes hydda ...)

»Robert Wilhelm Ekman», Lännetär 5/1874, s. 16–20
(Den tid, när Finlands muser längesedan ...)

1876

»Minne af Karl Emanuel Jansson. Vid Konstnärsgillets årsmöte den 5 febr. 1875», Finsk Tidskrift 1876, s. 38–39
(Har du sett huru dyningen slår emot land ...)

1877

Inbjudning till Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest på hundrade årsdagen af H.M. Kejsar Alexander I:s födelse den 24 December 1877, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son 1877. 23 s.

Inbjudningsskrift till de magister- och doktorspromotioner hvilka af Filosofiska fakulteten vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland komma att med sedvanliga högtidligheter anställas i Helsingfors den 31 Maj 1877, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son 1877. 16 s.

Tal vid K. Alexanders-Universitetets inskrifningar höst-termin 1876 och vår-termin 1877 af Universitetets n.v. rektor, Helsingfors: G.W. Edlunds förlag, Finska Litteratursällskapets tryckeri 1877. 27 s.

Vid Professor J.L. Runebergs graf. Sång af Finlands studenter den 12 maj 1877. 1 s. [anon.]
(Dagas, vår, öfver sorgsna sinnen! ...)

1878

Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland förvaltning och verksamhet ifrån den 1 september 1875 till samma dag 1878 afgifven af Universitetets d.v. Rektor, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son 1878. 103 s.

Tal, vid K. Alexanders-Universitetets inskrifningar den 15 september 1877, den 19 januari 1878 och den 14 september 1878 af Universitetets d.v. Rektor, Helsingfors: G.W. Edlunds förlag, Finska Litteratursällskapets tryckeri 1878. 38 s.

Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest öfver Professoren Johan Ludvig Runeberg den 6 maj 1878, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son, 1878. 18 s.

Inbjudning till Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest öfver Professoren Johan Ludvig Runeberg den 6 maj 1878, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son 1878. 18 s.

1879

»Kymmene bär sin moder till grafven (1877)», Joukahainen 8/1878, s. 11–12
(Såg du den stolta flodens svall ...)

»Archimedes' fasta punkt», Joukahainen 8/1878, s. 13–14
(Och hade jag i rymden fått ...)

Till Finlands studenter den 15 november 1878. Ylioppilasjuhla Zachris Topelius'en kunniaksi. – Studentfesten för Zachris Topelius 15/11 1878, Helsingfors tryckeri aktiebolag 1879, s. 39–45

1881

För Fredrik Cygnæus, studentsång vid grafven den 11 februari 1881, Helsingfors: Hufvudstadsbladets tryckeri 1881. [anon.]
(Fädernejord, som sonen återkallar ...)

1882

»Ett folks kärlek», Finska studentkårens album tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde årsdagen af hans födelse 9/6 1882, Helsingfors 1882, s. 1–15

1883

»Ord talade vid J.V. Snellmans graf. Den 7 juli 1881», Joukahainen 9/1883, s. 16–21

1884

Elias Lönnrot. Vid K. Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest den 13 maj 1884, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son. 7 s. [anon.]
(En i sender mörknar natten ...)

1887

»Tal vid det finska universitetets fest till J.L. Runebergs minne den 6 maj 1878», Joukahainen 10/1887, s. 1–16, även som särtryck

1888

»Jenny Lind. Minnesord vid Konstnärsgillets årsfest i Helsingfors den 5 februari 1888», Svea 1889, Stockholm 1888, s. 66–69
(Jag såg dig så varm ...)

1890

Helsning till de den 30 maj 1890 promoverade filosofie magistrarne från 1840 års magistrar, Helsingfors, Finska Litteratursällskapets tryckeri 1890. 10 s.
(Vi stodo unga i täta leder ...)

»Det providentiela i verldshistorien», 1640–1890 Till Universitetets 250-års minne. Festskrift utgifven af Västfinska afdelningen, Helsingfors 1890, s. 3–10, även som särtryck

1894

»Sanningen i går, i dag och i morgon». Helsning till de den 31 maj promoverade filosofie magistrarne, Helsingfors: J.C. Frenckell & Son 1894, s. 1–22
(Ord, ord för dagen, sköra vackra skal ...)

»Inre motiv». 1. Arkitektur, 2. Skulptur, 3. Måleri, 4. Musik, 5. Dramatisk konst, Konstnärsgillets julblad 1894, s. 1–2
(Gå ej till skyn. Flyg ej så högt ...)

1895

För Fredrik Pacius. Vid aftäckningen af hans byst i Kajsaniemi park den 8:de juni 1895. Slutkören ur »Kung Carls jagt», Helsingfors 1895. 4 s. (litografiskt tryck, ej i bokhandeln)
(Nu grönskar vårt land, nu blånar sjö ...)

1896

»Sanningen i går (Fragment ur en dikt vid magisterpromotionen i Helsingfors 1894)», Vintergatan 3/1896, s. 5–11

»Ur en målares lif», Konstnärsgillets julblad 1896, s. 2–3

1897

»Den första Porthansfesten 1839 skildrad af Z. Topelius», Joukahainen 11/1897, s. 1–14

1899

»Julgåta för Gillet (Ur teckningar och utkast af Konstnärsgillets medlemmar den 20 Dec. 1876)», Brokiga blad. Utgifven af Konstnärsgillets skriftställarlog 1/1899, s. 24–28
(Bekymrad för vårt glada Gille ...)

1900

»Nils Henrik Pinello (Fragment af ett otrykt tal, hållet på Konstnärsgillets årsdag d. 5 februari 1880)», Brokiga blad 2/1900, s. 3–4

1901

»Ett bref», Brokiga blad 3/1901, s. 7–8
(Hoppas gillet florerar ...)

1918

»Uhrtima Ting, hållet på Domarbacka Häradshöfdingeboställe den 19 augusti 1853» , i Zachris Schalin, Uhrtima ting ... En tillfällighetspjes av Z. Topelius, Joukahainen 15/1918, s. 33–41

»Huru Z. Topelius skildrat Österbottniska avdelningarnas fester», av Otto Bruun [inneh. Topelius egna texter], Joukahainen 15/1918, s. 413–478

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.