Anvisningar  
Om Topelius
 

Historia och geografi


Finlands krönika är en av Topelius många dagböcker och krönikor. I september 1866 skriver han om hur man firade kejsarens namnsdag. (Nationalbiblioteket)
Topelius skapade i sina skrifter alltid ett samband mellan tid och rum, mellan historia och geografi, både för den enskilda människan och för hela folk. Det finska folkets historia och fäderneslandets geografi var för honom oskiljaktiga. Topelius var den förste som försökte sig på att återge sin uppfattning om Finland samtidigt i både ord och bild, genom historiska berättelser, geografiska beskrivningar och konstnärliga avbildningar av sevärdheter, minnesmärken och typiska naturförhållanden.

Bildverken

Finland framställdt i teckningar utgavs av Topelius häftesvis 1845–1852, enligt svenska och norska förebilder, som en serie med 120 litografiska vyer av inhemska konstnärer med tillhörande berättande texter och en lång historisk introduktion. Detta verk skapade bilden av storfurstendömet Finland och dess historia genom tiderna på ett sätt som blev gällande för hela 1800-talet.

En resa i Finland, ett planschverk med motiv av inhemska landskapsmålare och texter av Topelius, utkom 1872–1874 och upprepade samma grundidé i friare form. I stället för de romantiska litografierna från 1840-talet trycktes nu detaljskarpa, realistiska stålstick.

Finland i 19:de seklet, med undertiteln Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer, är ett rikt illustrerat praktverk som utgavs 1893 av Leo Mechelin. Topelius ingick i redaktionskommittén och skrev kapitlen »Landet» och »Folket». Boken var ett försök att sammanfatta 1800-talets utvecklingsgång i Finland och den grundmurade den topelianska tradition, som genom folkskolväsendets inrättande på 1860-talet blivit hela folkets egendom.

Läroböckerna

Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. I kursen. Naturens bok utgavs av Topelius 1856 för grundundervisningen i naturalhistoria. Fortsättningen, Boken om vårt land, utkom första gången 1875 och följande år på finska. Den innehöll illustrerade berättelser om Finlands historia och geografi, om folket, språken och den andliga odlingen från stenåldern till Alexander II:s tid. Boken framför med kraft Topelius bärande idé om ett gemensamt finskt folk i Finland: »Alla dess söner och döttrar bilda ett folk, vad språk de än tala.» Boken om vårt land användes i ständigt nya upplagor i folkskolorna ända till 1950-talet.

Föreläsningar, krönikor och anteckningar

Topelius lade grunden till sina historiska skildringar redan under sin tid som flitigt läsande student. Som professor i historia samlade han ett stort material med anteckningar och utdrag ur historiska källor. Detta använde han dels som underlag för sina föreläsningar i Finlands historia och geografi, dels som stoff för sina historiska romaner och berättelser. Hans föreläsningsmanuskript (ca 3 500 sidor) har tillsvidare inte utgivits i tryck.

Bland Topelius efterlämnade papper ingår utförliga släkt- och personhistoriska anteckningar samt samtidshistoria i form av krönikeartade översikter av viktigare händelser i Finland och i världen. En mindre del av dessa anteckningar är utgivna under titeln Finlands krönika 1860–1878 av Svenska litteratursällskapet i Finland 2004. Krönikornas innehåll återspeglas ofta i Helsingfors Tidningar. Topelius övriga mycket omfattande samlingar av olika dagboksartade anteckningar, förteckningar, kontoböcker och »diarier» är, frånsett dagböckerna från studentåren, tillsvidare outgivna. De inbundna skrivböckerna med blandat innehåll har fått titlar som »Kosmos» eller »Vild Skog». Topelius ungdomsminnen från Helsingfors trycktes i tidningen Finland 1885 och utgavs 1968 i bokform med titeln Anteckningar från det Helsingfors som gått.

 

Lästips

Allan Tiitta, Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 147, Helsinki: Suomen tiedeseura 1994.
Matti Klinge, Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa, Porvoo: WSOY 1998; sv. övers.: Idyll och hot. Zacharias Topelius - hans politik och idéer, Helsingfors: Söderström och Stockholm: Atlantis 2000.
Zacharias Topelius, Finlands krönika 1860–1878, utg. Rainer Knapas, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 660, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Atlantis 2004.
Zacharias Topelius, Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell och Rainer Knapas, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 747,  ZTS XII, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Atlantis 2011.

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.