Anvisningar  
Om utgåvan
Finansiering
 

Finansiering och samarbetspartner

Svenska litteratursällskapet i Finland är huvudfinansiär för Zacharias Topelius Skrifter, enligt beslut av sällskapets styrelse 2005. Utgåvan är omfattande – troligen den största i Svenska litteratursällskapets historia – och förutsätter medfinansiering av externa samarbetspartner. SLS eftersträvar därför aktivt att etablera samarbetsformer med andra institutioner som fonder, stiftelser, universitetsinstitutioner, arkiv o.s.v. Den bärande idén är att andra samarbetspartner stöder utgåvan finansiellt under bestämda tidsperioder (t.ex. 3–5 år) eller genom andra former av medverkan.

Finska Vetenskaps-Societeten förband sig som första samarbetspartner att stöda Zacharias Topelius Skrifter 2006. 

Kultur och undervisningsministeriet har beviljat Zacharias Topelius Skrifter ett specialunderstöd för forskning och för utveckling av utgåvans digitala arbetsmetoder och nätmaterial.

Svenska kulturfonden anslöt sig våren 2007 till raden av externa finansiärer inom Zacharias Topelius Skrifter genom att bevilja ett allmänt understöd för utgåvan.

Finska Kulturfonden har understött det delområde inom Zacharias Topelius Skrifter som består av Topelius publicerade verk och manuskript om Finlands historia och geografi.

Svenska Folkskolans Vänner har understött delområdet Barn- och ungdomslitteratur inom utgåvan under perioden 2008-2010.

Nationalbiblioteket tillhör utgåvans samarbetspartner och bistår redaktionen med en rad tjänster och praktiska arrangemang. Som förvaltare av Topeliussamlingen innehar Nationalbiblioteket en central roll för Zacharias Topelius Skrifter.

Statens konstmuseum och dess enheter, Centralarkivet för bildkonst och Konstmuseet Ateneum, tillhör sedan januari 2009 utgåvans samarbetspartner. Parterna har överenskommit om ömsesidigt samarbete inom ramen för ZTS.

 

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.